02-184-4612
วัตถุประสงค์สมาคม
วัตถุประสงค์สมาคม
1.เพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ
2.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่เทคโนโลยีระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมมาตรฐานด้านระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
4.เพื่อเป็นศูนย์กลางรณรงค์ การส่งเสริมความรู้ ด้านความปลอดภัยในระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแก่บรรดาเครือข่ายและสมาชิกทั่วประเทศ
5.เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านวิชาการของผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกของสมาคม
6.เพื่อเป็นการสนับสนุนและประสานงานให้กับภาครัฐและภาคเอกชนในด้านเทคโนโลยีระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Today
52
This Month
1,085
Total
3,981
Copyright : 2015 Genthai.or.th
Design By Cw.in.th