02-184-4612
กรรมการสมาคม
กรรมการสมาคม
นายธวัช มีชัย
นายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
นายอภิเชษฐ บรรลือนุชรี
อุปนายกสมาคมคนที่ 1
นายสุชาติ จงควินิต
อุปนายกสมาคมคนที่ 2
นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
อุปนายกสมาคมคนที่ 3
นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
เลขาธิการ
นายปานชนก เตมียเสน
เหรัญญิก
นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
นายไพบูลย์ พานิชเกษม
ปฎิคม
นายขวัญชัย บุญท้วม
นายทะเบียน
นายสุวิชัย เดชะรัตนางกูร
ประชาสัมพันธ์
ดร.สำเริง ฮินท่าไม้
ประธานกรรมการวิชาการ
นายพรชัย บรรจงใหม่
กรรมการวิชาการ
นายวินัย อนันต์ณัฎฐพงศ์
กรรมการกลาง
นายเดชาธร เจริญเลิศกมล
กรรมการกลาง
นายดนัย ลี้ทรงศักดิ์
กรรมการกลาง
นายพรรดร กอนันทา
กรรมการกลาง
นายเอกชัย บุญศรี
กรรมการกลาง
นส.มนัสนันท์ ด้วงพิทักษ์
กรรมการกลาง
นายณ.พงษ์ สุขสงวน
กรรมการกลาง
นายทม ศรีบุญเรือง
กรรมการกลาง
นายวิทยา วิกาหะ
กรรมการกลาง
นายศิริเดช พูลเรือง
กรรมการกลาง
Today
6
This Month
638
Total
638
Copyright : 2015 Genthai.or.th
Design By Cw.in.th