02-184-4612
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
จากการที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 เพื่อจัดทำมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งใช้เวลาในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าวเป็นเวลา 2 – 3 ปี คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมกันทุกเดือนทำให้มีความเห็นไปในแนวเดียวกันว่า ควรจะมีการจัดตั้งชมรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ขาย ผู้ติดตั้ง รวมทั้งผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งทางด้านกฎหมาย มาตรฐาน ประสบการณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และอื่นๆ จึงได้มีการประชุมเพื่อจัดตั้งชมรมฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยเชิญตัวแทนจากบริษัทผู้ขาย ผู้ออกแบบ...อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
12-10-2016
มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 4 ระหว่าวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี) เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท....อ่านต่อ
19-10-2016
การอบรมเรื่อง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและกฎหมายการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ของระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ...อ่านต่อ
12-10-2016
การอบรมเรื่อง "มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 3" ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 (วันพุธ - วันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท....อ่านต่อ
12-10-2016
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ Automatic Transfer Switch และ การขนานแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ Synchronizing System ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง Panoramal ชั้น 14 โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ เวลา 08.30 - 16.30 น....อ่านต่อ
กฏหมาย
18-02-2016
พระราชกฤษฎีกา กำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ.2536...อ่านต่อ
18-02-2016
พระราชบัญญัติ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535...อ่านต่อ
บทความที่น่าสนใจ
ข้อหารือเรื่องกฎหมายกับการออกแบบและติดตั้งระบบถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า...อ่านต่อ
การต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการสับโยกสายนิวทรัลในระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบไฟฟ้าสำรอง ตอนที่ 1 บทความโดย Lawrence A. Bey, Jim Iverson, Cummins Power Generation แปลโดย นายวิเชียร บุษยบัณฑูร วฟก.1053 ผศ.ชายชาญ โพธิสาร วฟก.937 นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี วฟก.818...อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม
ประชุมหารือ ปัญหาในการติดตั้งภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง กับ คุณกุลฑริกา โควสุรัตน์ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน วันพฤหัสดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 10:30 - 12:00 น....อ่านต่อ
ประชุมหารือ เพื่อแก้ปัญหาการติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงภายในและภายนอกอาคาร ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพ, สมาคมผู้ประกอบการ และสมาชิกสมาคมฯ ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ...อ่านต่อ
สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย เข้าร่วมงาน ครบรอบ 12 ปี สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร และพิธีเปิด ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4 (2) ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 10.45 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท....อ่านต่อ
วสท. ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย จัดอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 3...อ่านต่อ
Today
14
This Month
508
Total
4,989
Copyright : 2015 Genthai.or.th
Design By Cw.in.th